Ochrana osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI Kitwell computers s.r.o.

(dále jen jako „Kitwell computers“)

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tímto plníme informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

 

Správce osobních údajů a kontakt na správce

Správcem osobních údajů, či případně jejich zpracovatelem je společnost Kitwell computers s.r.o., sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 03020339, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86324.

Pokud se na správce osobních údajů, tj. společnost Kitwell computers bude chtít kterýkoli subjekt údajů v průběhu zpracování údajů obrátit, lze správce kontaktovat na tel. čísle, na e-mailové adrese gdpr@teto.cz, případně též v sídle správce, společnosti Kitwell computers.

 

Prohlášení společnosti Kitwell computers

Společnost Kitwell computers tímto prohlašuje, že coby správce osobních údajů ve smyslu GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména pak již odkazovaným nařízením GDPR. Veškeré osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním).

 

Rozsah zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti společnost Kitwell computers zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků či potenciálních zákazníků v následujícím rozsahu:

 1. potenciální zákazníci
  • jméno a příjmení zákazníka, titul
  • e-mailová adresa
 2. neregistrovaní zákazníci
  • jméno a příjmení zákazníka, titul
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
 3. registrovaní zákazníci s uživatelským účtem
  • jméno a příjmení zákazníka, titul
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa
  • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
  • bankovní spojení

 

Účel zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje subjektů údajů společnost Kitwell computers využívá pro:

 • zajištění řádné realizace smluvního vztahu – zpracování za účelem řádného plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování všech osobních údajů vyjmenovaných v bodě 3. písm. b) a c) tohoto dokumentu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy. V případě, že subjekt údajů s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je společnost Kitwell computers oprávněna dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti společnosti Kitwell computers, a sice vedení evidence o jejích příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 • recenze produktů – zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Společnost Kitwell computers zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa na podkladě výslovného souhlasu subjektu údajů, který dobrovolně na webové stránce společnosti Kitwell computers okomentuje jí nabízený produkt.

 • přímý marketing – zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Společnost Kitwell computers dále může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo na podkladě výslovného souhlasu subjektu údajů, který se dobrovolně přihlásí k odběru obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti společnosti Kitwell computers.

 • pořádání soutěží – zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Společnost Kitwell computers zamýšlí v rámci rozvoje své podnikatelské činnosti pořádat a organizovat soutěže. Pro účast v takové soutěži bude společnost shromažďovat osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to na podkladě výslovného souhlasu subjektu údajů, který bude udělen spolu s přihlášením k účasti v konkrétní soutěži.

 

Cookies

Při návštěvě webových stránek Kitwell computers odešle server na zařízení subjektu údajů malé množství dat a uloží je tam a při každé další návštěvě data pošle zpět serveru – tento krátký textový soubor obsahuje specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o subjektu údajů a je znám jako cookies.

Zákon uvádí, že lze ukládat cookies na zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz příslušné webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies je nutný souhlas vlastníka zařízení. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Subjekty údajů však mají možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby jej o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Internetové stránky Kitwell computers využívají různé druhy cookies, především pak cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze webovými stránkami Kitwell computers a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházející z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany jsou využívány pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během návštěvy subjektu údajů na internetových stránkách. Cookies třetích stran jsou používány pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze internetové stránky Kitwell computers a poskytovatele webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou. Cookies nejsou využívány k jiným než čistě technickým účelům, nespojují údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a cookies tak neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Navštívené stránky mohou do cookies ukládat veškeré informace, které o konkrétním subjektu údajů zjistí a je tak možné monitorovat zájmy a preference subjektu údajů. Kitwell computers využívá zejména následující cookies:

 • Google Analytics
 • PHPSESSID
 • Facebook Pixel

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě. Veškeré elektronicky evidované osobní údaje budou chráněny dostatečně silnými hesly, která jsou v pravidelných intervalech měněna, přičemž současně bude omezen počet osob, které budou mít možnost.

Osobní údaje bude společnost Kitwell computers uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k poskytnutí konkrétního plnění či k ukončení smlouvy. Poté společnost Kitwell computers provede likvidaci veškerých osobních údajů.

 

Předávání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům subjektů údajů mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Kitwell computers.

Společnost Kitwell computers dále informuje, že pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, tato využívá služeb a aplikací třetích osob, které ve vztahu ke společnosti Kitwell computers vystupují v pozici zpracovatelů. Jedná se o následující kategorie zpracovatelů:

 • smluvní partner dodávající účetní / daňové služby
 • smluvní partner dodávající IT služby
 • smluvní partner zajišťující přepravu zboží

 

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Společnost Kitwell computers zpracovává osobní údaje výhradně v zemích Evropské unie či v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, jak jsou uvedena níže. Pokud bude chtít subjekt údajů některého z těchto práv využít, nechť kontaktuje společnost Kitwell computers na kontaktní údaje, jak jsou uvedeny výše v bodě 1. tohoto dokumentu.

Subjekty údajů mají zejména následující práva:

 1. a) právo na informace: je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů
 2. b) právo na přístup: v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce bude sděleno, jaké osobní údaje o jeho osobě společnost Kitwell computers zpracovává a proč
 3. c) právo na doplnění a změnu osobních údajů: v případě žádosti subjektu údajů o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto společnost Kitwell computers u sebe změní
 4. d) právo na omezení zpracování: pokud se subjekt údajů domnívá, že společnost Kitwell computers zpracovává jeho nepřesné údaje, domnívá se, že společnost Kitwell computers provádí zpracování nezákonně, ale subjekt údajů nechce všechny údaje smazat, nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování. Omezit může subjekt údajů také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.
 5. e) právo na přenositelnost: v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce společnost Kitwell computers sdělí, které z jeho osobních údajů zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby subjekt údajů své osobní údaje mohl vzít a přenést je k někomu jinému
 6. f) právo na výmaz (být zapomenut): v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve lhůtě 1 měsíce vymaže společnost Kitwell computers veškeré jeho osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně subjekt údajů sdělí, které údaje byly smazány a odůvodní, které smazat nebylo možné a proč
 7. g) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: v případě, že se subjekt údajů domnívá, že s jeho údaji nezachází společnost Kitwell computers v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Možnost odvolání souhlasu

Společnost Kitwell computers tímto subjekty údajů informuje o tom, že poskytuje-li subjekt údajů některé své osobní údaje k určitému účelu jejich zpracování na podkladě svého souhlasu, je subjekt údajů v souladu s čl. 7 GDPR oprávněn tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat.

Subjekt údajů svůj souhlas platně odvolá tehdy, když společnosti Kitwell computers některým ze způsobů a skrze kontaktní údaje uvedené v bodě 1., že svůj dříve poskytnutý souhlas odvolává, přičemž takové sdělení se musí dostat do dispozice společnosti Kitwell computers.

Současně tímto společnost Kitwell computers pozorňuje, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Mlčenlivost

Všechny zákazníky i potenciální zákazníky tímto společnost Kitwell computers ujišťuje, že její zaměstnanci i spolupracovníci, kteří se budou jakkoli podílet na zpracování osobních údajů subjektů údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení příslušného pracovněprávního či jiného závazkového vztahu se společností Kitwell computers.

Bez výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně než té, která je výslovně vyjmenována v tomto dokumentu.

 

Závěrečná prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je společnost Kitwell computers oprávněna kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1. 10. 2019.